محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور جدید سومالی شد

محمد مرسی در گذرگاه رفح کیو ویدیو

28 آبان 1397
کیو ویدیو
( محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور جدید سومالی شد ) [ محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور جدید سومالی شد ]