محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور جدید سومالی شد

کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن کیو ویدیو

13 آذر 1396
کیو ویدیو
( محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور جدید سومالی شد ) [ محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور جدید سومالی شد ]