مدارس فردادوشنبه95 10 6 تعطیل است یانه ارومیه والخصوص بخش صومای برادوس

( مدارس فردادوشنبه95 10 6 تعطیل است یانه ارومیه والخصوص بخش صومای برادوس ) [ مدارس فردادوشنبه95 10 6 تعطیل است یانه ارومیه والخصوص بخش صومای برادوس ]