مسابقات شطرنج بین المللی جام خزر در رشت برگزار می شود

کیو ویدیو

کیو ویدیو
( مسابقات شطرنج بین المللی جام خزر در رشت برگزار می شود )تهرانی در فروردین ماه 2 2 میلیون فقره چک کشیدند که ارزش مبادله شده این چک ها 263هزار [ مسابقات شطرنج بین المللی جام خزر در رشت برگزار می شود ]