مشکل ما بدحسابی است لاغیر بازیکن مربی خارجی ممنوعیت باورنی

مشکل در علم است نه فناوری؛ برداشت ما علم غلط است کیو ویدیو

1 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( مشکل ما بدحسابی است لاغیر بازیکن مربی خارجی ممنوعیت باورنی ) [ مشکل ما بدحسابی است لاغیر بازیکن مربی خارجی ممنوعیت باورنی ]