مصدومیت‌علی‌محمدی‌واحتمال فیکس‌شدن‌ چپاروف

‌نمی‌خواهیم عزت‌مان یک جمله فرو بریزد کیو ویدیو

30 مرداد 1398
کیو ویدیو
( مصدومیت‌علی‌محمدی‌واحتمال فیکس‌شدن‌ چپاروف ) [ مصدومیت‌علی‌محمدی‌واحتمال فیکس‌شدن‌ چپاروف ]