مطهری نقض حکم ترامپ نقطه مثبت جامعه آمریکا بوددر حکومت علیع خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد

( مطهری نقض حکم ترامپ نقطه مثبت جامعه آمریکا بوددر حکومت علیع خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد ) [ مطهری نقض حکم ترامپ نقطه مثبت جامعه آمریکا بوددر حکومت علیع خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد ]