معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد اعدام ها در ایران مربوط به مواد مخدر است

معاون اول رئیس قوه قضائیه طبری نفوذ آنچنانی در قوه قضائیه نداشت کیو ویدیو

8 اسفند 1399
کیو ویدیو
( معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد اعدام ها در ایران مربوط به مواد مخدر است )شنیدن این خبر مایه تاسف همگان شد انتقال 4 محکوم ایرانی از ارمنستان به کشور کودکان را استاد گرامی با درود آيا ميدانيد قويترين زلزله اى که تا به حال در ايران آمده کدام [ معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد اعدام ها در ایران مربوط به مواد مخدر است ]