معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انقلاب اسلامی حقوق شهروندی را برای ملّت ایران احیا کرد

بازدید معاون اول رئیس جمهور غرفه خبرگزاری روستا کیو ویدیو

21 مهر 1397
کیو ویدیو
( معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انقلاب اسلامی حقوق شهروندی را برای ملّت ایران احیا کرد ) [ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انقلاب اسلامی حقوق شهروندی را برای ملّت ایران احیا کرد ]