مقام اماراتی نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با جمهوری اسلامی گره خورده است

( مقام اماراتی نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با جمهوری اسلامی گره خورده است ) [ مقام اماراتی نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با جمهوری اسلامی گره خورده است ]