منصوریانبرای پرسپولیس کری نمی خوانیم در بحث حامی مالی با پرسپولیس مشترک هستیم

آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس در نقل انتقالات در گفت وگو ایرج عرب کیو ویدیو

26 مرداد 1398
کیو ویدیو
( منصوریانبرای پرسپولیس کری نمی خوانیم در بحث حامی مالی با پرسپولیس مشترک هستیم ) [ منصوریانبرای پرسپولیس کری نمی خوانیم در بحث حامی مالی با پرسپولیس مشترک هستیم ]