منطقه آزاد تجاری و کارخانه داروسازی در شمال موصل آزاد شد هلاکت 59 داعشی دیگر

منطقه آزاد تجاری آتاتورک بخش اول کیو ویدیو

14 آبان 1397
کیو ویدیو
( منطقه آزاد تجاری و کارخانه داروسازی در شمال موصل آزاد شد هلاکت 59 داعشی دیگر ) [ منطقه آزاد تجاری و کارخانه داروسازی در شمال موصل آزاد شد هلاکت 59 داعشی دیگر ]