منطقه آزاد تجاری و کارخانه داروسازی در شمال موصل آزاد شد هلاکت 59 داعشی دیگر

( منطقه آزاد تجاری و کارخانه داروسازی در شمال موصل آزاد شد هلاکت 59 داعشی دیگر ) [ منطقه آزاد تجاری و کارخانه داروسازی در شمال موصل آزاد شد هلاکت 59 داعشی دیگر ]