مهاجرانی قطر خطرناک شده اما هویت فوتبالی را نمی توان با پول خرید دلیلی برای پیروز نشدن ایران وجود ندارد

( مهاجرانی قطر خطرناک شده اما هویت فوتبالی را نمی توان با پول خرید دلیلی برای پیروز نشدن ایران وجود ندارد ) [ مهاجرانی قطر خطرناک شده اما هویت فوتبالی را نمی توان با پول خرید دلیلی برای پیروز نشدن ایران وجود ندارد ]