موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

( موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ) [ موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ]