موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

انتقاد رهبر معظم انقلاب مسئولین معترض به یکدیگر کیو ویدیو

28 مرداد 1398
کیو ویدیو
( موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ) [ موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ]