موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

اخبار ساعت 2200 شبکه 3 موافقت رهبر عفو تخفیف مجازات محکومان کیو ویدیو

21 بهمن 1397
کیو ویدیو
( موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ) [ موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ]