مورینیو ۲جلسه محروم می شود

( مورینیو ۲جلسه محروم می شود ) [ مورینیو ۲جلسه محروم می شود ]