میشه در دوران بارداری‌قرص یدوفولیک را با قرص فولیک اسید مصرف کرد؟

مضرات مصرف قرص آهن در بارداری کیو ویدیو

24 فروردین 1398
کیو ویدیو
( میشه در دوران بارداری‌قرص یدوفولیک را با قرص فولیک اسید مصرف کرد؟ ) [ میشه در دوران بارداری‌قرص یدوفولیک را با قرص فولیک اسید مصرف کرد؟ ]