میشه در دوران بارداری‌قرص یدوفولیک را با قرص فولیک اسید مصرف کرد؟

قرص سفیکسیم در بارداری ضرر دارد؟ کیو ویدیو

26 خرداد 1398
کیو ویدیو
( میشه در دوران بارداری‌قرص یدوفولیک را با قرص فولیک اسید مصرف کرد؟ ) [ میشه در دوران بارداری‌قرص یدوفولیک را با قرص فولیک اسید مصرف کرد؟ ]