ناراحتی علی کریمی چیزی از علاقه ام به او کم نمی کند رضاییان نامرد نیستم پرسپولیسی ام

بیل گیتس ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت جهان باید به وسیله واکسن کم شود. کیو ویدیو

3 مهر 1399
کیو ویدیو
( ناراحتی علی کریمی چیزی از علاقه ام به او کم نمی کند رضاییان نامرد نیستم پرسپولیسی ام ) [ ناراحتی علی کریمی چیزی از علاقه ام به او کم نمی کند رضاییان نامرد نیستم پرسپولیسی ام ]