نظرمحمدی مسئولان خونه به خونه می خواهند ضعف های فنی و مدیریتی خود را بپوشانند

( نظرمحمدی مسئولان خونه به خونه می خواهند ضعف های فنی و مدیریتی خود را بپوشانند ) [ نظرمحمدی مسئولان خونه به خونه می خواهند ضعف های فنی و مدیریتی خود را بپوشانند ]