نظرمحمدی مسئولان خونه به خونه می خواهند ضعف های فنی و مدیریتی خود را بپوشانند

خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 0 خونه به خونه 0 کیو ویدیو

29 اسفند 1397
کیو ویدیو
( نظرمحمدی مسئولان خونه به خونه می خواهند ضعف های فنی و مدیریتی خود را بپوشانند ) [ نظرمحمدی مسئولان خونه به خونه می خواهند ضعف های فنی و مدیریتی خود را بپوشانند ]