نوربخش بیمه ها ٧٨ درصد منابع طرح تحول سلامت را تامین می کنند

( نوربخش بیمه ها ٧٨ درصد منابع طرح تحول سلامت را تامین می کنند ) [ نوربخش بیمه ها ٧٨ درصد منابع طرح تحول سلامت را تامین می کنند ]