نوربخش بیمه ها ٧٨ درصد منابع طرح تحول سلامت را تامین می کنند

نظر استاد ایمانیه در مورد طرح تحول سلامت؟ کیو ویدیو

29 فروردین 1398
کیو ویدیو
( نوربخش بیمه ها ٧٨ درصد منابع طرح تحول سلامت را تامین می کنند ) [ نوربخش بیمه ها ٧٨ درصد منابع طرح تحول سلامت را تامین می کنند ]