نوروز ثبت جهانی شد این بار در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو

اجلاس جهانی شاعران هم سرا کاری بی بدیل در عرصه شعر ادب فارسی کیو ویدیو

قنات میراث ایرانیان نتایج جست‌وجوی پژوهشهای ایرانی نوروز ثبت جهانی شد این بار در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو
3 آذر 1399
کیو ویدیو
( نوروز ثبت جهانی شد این بار در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو )چشمه قنات این نوع قنات‌ها عموم در مناطق کوهستانى حفر مى‌شود طول این قنات‌ها معمولن [ نوروز ثبت جهانی شد این بار در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو ]