نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن

درآمدزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیره احداث نیروگاه خورشیدی کیو ویدیو

5 اسفند 1397
کیو ویدیو
( نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن ) [ نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن ]