نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن

نحوه پرداخت زکات فطریه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی کیو ویدیو

14 خرداد 1398
کیو ویدیو
( نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن ) [ نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن ]