هر زن ایرانی سالیانه 2 کیلو رژمی خورد

( هر زن ایرانی سالیانه 2 کیلو رژمی خورد ) [ هر زن ایرانی سالیانه 2 کیلو رژمی خورد ]