هر گونه توافق در حلب باید از موافقت روسیه و ایران برخوردار باشد

در شرایط عادی روزانه تا ۹۰۰ پرواز عبوری آسمان ایران داریم کیو ویدیو

1 شهریور 1398
کیو ویدیو
( هر گونه توافق در حلب باید از موافقت روسیه و ایران برخوردار باشد ) [ هر گونه توافق در حلب باید از موافقت روسیه و ایران برخوردار باشد ]