هشدارپلیس تردد در محورهای5 استان تنها با زنجیرچرخ بارش برف در محورهای ١١استان ادامه دارد

( هشدارپلیس تردد در محورهای5 استان تنها با زنجیرچرخ بارش برف در محورهای ١١استان ادامه دارد ) [ هشدارپلیس تردد در محورهای5 استان تنها با زنجیرچرخ بارش برف در محورهای ١١استان ادامه دارد ]