هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی

هشدار قطر به امریکا عربستان نسبت به درگیری نظامی ایران کیو ویدیو

16 مرداد 1397
کیو ویدیو
( هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی ) [ هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی ]