همکاری داوطلبانه ۱۸هزار نفر برای رصد سایت های متخلف

کیو ویدیو

الف 18 هزار نفر سایتهای متخلف را رصد می کنند معاون دادستان کل همکاری داوطلبانه 18 هزار نفر برای رصد همکاری داوطلبانه ۱۸ هزار نفر برای رصد سایتهای متخلف جواب جدول عصرانه کیو ویدیو qvideo معاون دادستان کل کشور خبر داد همکاری داوطلبانه 18 هزار راه اندازی بسیج در فضای مجازی حقوق بشر در ایران روزنامه آنلاین دبستان dabestanonline شبکه های اجتماعی ابزار مردم برای در هم شکستن دیوار خراسان شماره 19470 تاریخ 1395 11 21 همکاری داوطلبانه ۱۸هزار نفر برای رصد سایت های متخلف
کیو ویدیو
( همکاری داوطلبانه ۱۸هزار نفر برای رصد سایت های متخلف )به گزارش مهر عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به راه اندازی بسیج در فضای سایبر افزود حدود ۱۸هزار نفر به صورت داوطلبانه فضای مجازی را رصد می کنند و مواردی که شاهد ارتکاب تخلف از سوی سایت ها و شبکه های اجتماعی باشند به دادستانی کل کشور گزارش می نمایند معاون دادستان از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد و گفت حدود 18 هزار نفر به صورت داوطلبانه رصد سایت های متخلف را به دادستانی کل گزارش می کنند از دائره المعارف حقوق و قانون ایران چه میدانید از دائره المعارف حقوق و قانون ایران کردیم حرف های آنها را همکاری داوطلبانه ۱۸هزار نفر برای رصد سایتهای متخلف خرم آبادی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد و گفت حدود 18 هزار نفر به صورت داوطلبانه رصد سایت های متخلف را به دادستانی کل گزارش می کنند حدود ۱۸ هزار نفر به صورت داوطلبانه رصد سایتهای ۱۸هزار نفر سایت های متخلف همکاری داوطلبانه ۱۸ هزار نفر برای رصد سایتهای متخلف از ۱۴۵ هزار نفر سوادآموز مقدمه سایت راه کارگر رشد شبکه های اجتماعی در ایران بسیار چشم گیر است ساعات حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی و اینترنت از میانگین ساعات حضور مردم دیگر کشورهای جهان بسیار بالاتر است صفحه 6 پلاک عزت صفحه 7 ادب و هنر صفحه 8 دخل و خرج [ همکاری داوطلبانه ۱۸هزار نفر برای رصد سایت های متخلف ]