هیچ مشکلی برای بازی همزمان با تراکتورسازی نداریم صمیمیت بین بازیکنان پرسپولیس اجازه نمی دهد تیم دچار غرور شود

( هیچ مشکلی برای بازی همزمان با تراکتورسازی نداریم صمیمیت بین بازیکنان پرسپولیس اجازه نمی دهد تیم دچار غرور شود ) [ هیچ مشکلی برای بازی همزمان با تراکتورسازی نداریم صمیمیت بین بازیکنان پرسپولیس اجازه نمی دهد تیم دچار غرور شود ]