واکنش های تند و ناامیدانه مقامات اروپا به سخنرانی رئیس جمهور جدید آمریکا

سخنرانی رئیس جمهور عراق در دفاع ایران در مقابل سران عرب کیو ویدیو

19 خرداد 1398
کیو ویدیو
( واکنش های تند و ناامیدانه مقامات اروپا به سخنرانی رئیس جمهور جدید آمریکا ) [ واکنش های تند و ناامیدانه مقامات اروپا به سخنرانی رئیس جمهور جدید آمریکا ]