واگن های با عمر بالای ٣٠ سال از رده خارج می شوند

( واگن های با عمر بالای ٣٠ سال از رده خارج می شوند ) [ واگن های با عمر بالای ٣٠ سال از رده خارج می شوند ]