وزیر بهداشت مشکلات بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری را بررسی کرد

( وزیر بهداشت مشکلات بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری را بررسی کرد ) [ وزیر بهداشت مشکلات بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری را بررسی کرد ]