وزیر صنعت از شرکت سنگبری سنگستان محلات بازدید کرد

بازديد شركت ديوار بازار کیو ویدیو

30 آبان 1397
کیو ویدیو
( وزیر صنعت از شرکت سنگبری سنگستان محلات بازدید کرد ) [ وزیر صنعت از شرکت سنگبری سنگستان محلات بازدید کرد ]