وزیر صنعت از شرکت سنگبری سنگستان محلات بازدید کرد

بازدید وزیر بهداشت شرکت تولید تجهیزات پزشکی احیاء درمان پیشرفته کیو ویدیو

8 مهر 1397
کیو ویدیو
( وزیر صنعت از شرکت سنگبری سنگستان محلات بازدید کرد ) [ وزیر صنعت از شرکت سنگبری سنگستان محلات بازدید کرد ]