وزیر نفت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید بسیار خوب است

( وزیر نفت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید بسیار خوب است ) [ وزیر نفت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید بسیار خوب است ]