وزیر نفت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید بسیار خوب است

کاهش تعرفه موبایل میان ایران عراق کیو ویدیو

14 مهر 1398
کیو ویدیو
( وزیر نفت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید بسیار خوب است ) [ وزیر نفت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید بسیار خوب است ]