وقتی حلب آزاد شد بعد از 5 سالبه سخن گشود آخرین برگ برنده دشمنان سوریه سوخت فیلم

( وقتی حلب آزاد شد بعد از 5 سالبه سخن گشود آخرین برگ برنده دشمنان سوریه سوخت فیلم ) [ وقتی حلب آزاد شد بعد از 5 سالبه سخن گشود آخرین برگ برنده دشمنان سوریه سوخت فیلم ]