ویسی چشمی شهباززاده را بلند مدت می خواهیم

اگر می خواهیم جهان را تغییر دهیم، باید روش مان را تغییر دهیم کیو ویدیو

19 فروردین 1398
کیو ویدیو
( ویسی چشمی شهباززاده را بلند مدت می خواهیم ) [ ویسی چشمی شهباززاده را بلند مدت می خواهیم ]