پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران

مطالبات بی پایان معلمان کیو ویدیو

23 مهر 1397
کیو ویدیو
( پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران ) [ پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران ]