پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران

( پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران ) [ پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران ]