پسر 23 ساله یک هفته ای هم پدر شد هم پدربزرگ

( پسر 23 ساله یک هفته ای هم پدر شد هم پدربزرگ ) [ پسر 23 ساله یک هفته ای هم پدر شد هم پدربزرگ ]