پوتین با مدیرعامل شرکت فولواگن دیدار کرد

مصاحبه رسانه ویداَپ مدیرعامل شرکت فناوران آویژه آریا کیو ویدیو

13 مرداد 1398
کیو ویدیو
( پوتین با مدیرعامل شرکت فولواگن دیدار کرد ) [ پوتین با مدیرعامل شرکت فولواگن دیدار کرد ]