پوتین با مدیرعامل شرکت فولواگن دیدار کرد

یک روز صادق عباسی شاهکوه، مدیرعامل سابق شرکت ارتباطات زیرساخت کیو ویدیو

9 تیر 1399
کیو ویدیو
( پوتین با مدیرعامل شرکت فولواگن دیدار کرد ) [ پوتین با مدیرعامل شرکت فولواگن دیدار کرد ]