پیروزی بارز کرمان مقابل سپهر الکتریک قزوین

( پیروزی بارز کرمان مقابل سپهر الکتریک قزوین ) [ پیروزی بارز کرمان مقابل سپهر الکتریک قزوین ]