پیشنهادهایی برای حذف نشدن تاکسی های موبایلی و اپلیکیشنی

( پیشنهادهایی برای حذف نشدن تاکسی های موبایلی و اپلیکیشنی ) [ پیشنهادهایی برای حذف نشدن تاکسی های موبایلی و اپلیکیشنی ]