پیوستن ۶ گروه مخالف سوری به احرار الشام

( پیوستن ۶ گروه مخالف سوری به احرار الشام ) [ پیوستن ۶ گروه مخالف سوری به احرار الشام ]