چرخش از طلای سیاه به بلای سفید

آموزش نقاشی دیجیتال سیاه سفید به رنگی نقاشی پرتره کیو ویدیو

نامه سی نهم محمد نوری زاد به رهبر فایل صوتی تحلیل نامه سی هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد چرخش از طلای سیاه به بلای سفید
1 بهمن 1398
کیو ویدیو
( چرخش از طلای سیاه به بلای سفید )اگر خدا بنویسد سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله یک مهندسان و سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله چرا شما گذرنامه ندارید یک من [ چرخش از طلای سیاه به بلای سفید ]