کارگرساده در پاکدشت

تخلیه اضطراری ۲۷ خانواده در #پاکدشت تهران در پی فرونشست #زمین کیو ویدیو

10 مرداد 1399
کیو ویدیو
( کارگرساده در پاکدشت ) [ کارگرساده در پاکدشت ]