کاظمی اگر استقلال آندو را می خواهد نامه رسمی بزند

( کاظمی اگر استقلال آندو را می خواهد نامه رسمی بزند ) [ کاظمی اگر استقلال آندو را می خواهد نامه رسمی بزند ]