کامیابی نیا تمرکز لازم عامل موفقیت در دربی است

( کامیابی نیا تمرکز لازم عامل موفقیت در دربی است ) [ کامیابی نیا تمرکز لازم عامل موفقیت در دربی است ]