کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد

( کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ) [ کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ]