کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد

مشایخی چگونه خود را معرفی کرد؟ کیو ویدیو

27 فروردین 1398
کیو ویدیو
( کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ) [ کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ]