کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد

افغانستان هم ایران را تحریم کرد ؟ AfazTV کیو ویدیو

17 تیر 1398
کیو ویدیو
( کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ) [ کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ]