کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد

سونی دوربین α6600 را معرفی کرد کیو ویدیو

9 شهریور 1398
کیو ویدیو
( کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ) [ کرزی حامیان داعش افغانستان را معرفی کرد ]