کرواسی 172 میلیون یورو برای تامین تجهیزات نظامی اختصاص می دهد

( کرواسی 172 میلیون یورو برای تامین تجهیزات نظامی اختصاص می دهد ) [ کرواسی 172 میلیون یورو برای تامین تجهیزات نظامی اختصاص می دهد ]