کمبود پزشک متخصص در مرکز بیماری های خاص بروجرد واگذاری 5 بنای تاریخی برای نگهداری مرمت به بخش خصوصی

( کمبود پزشک متخصص در مرکز بیماری های خاص بروجرد واگذاری 5 بنای تاریخی برای نگهداری مرمت به بخش خصوصی ) [ کمبود پزشک متخصص در مرکز بیماری های خاص بروجرد واگذاری 5 بنای تاریخی برای نگهداری مرمت به بخش خصوصی ]