کمبود پزشک متخصص در مرکز بیماری های خاص بروجرد واگذاری 5 بنای تاریخی برای نگهداری مرمت به بخش خصوصی

ورزشهای دیسک کمر پزشک جراح متخصص ارتوپدی،فیزیوتراپ در مرکز.تهران09122655648 کیو ویدیو

17 دی 1397
کیو ویدیو
( کمبود پزشک متخصص در مرکز بیماری های خاص بروجرد واگذاری 5 بنای تاریخی برای نگهداری مرمت به بخش خصوصی ) [ کمبود پزشک متخصص در مرکز بیماری های خاص بروجرد واگذاری 5 بنای تاریخی برای نگهداری مرمت به بخش خصوصی ]