کودکان زیر۱۵سال مجازات کیفری ندارند مواد مخدر علت۹۳درصد اعدام ها

استعمال مواد مخدر در یک قدمی کودکان این شهراست کیو ویدیو

7 خرداد 1397
کیو ویدیو
( کودکان زیر۱۵سال مجازات کیفری ندارند مواد مخدر علت۹۳درصد اعدام ها ) [ کودکان زیر۱۵سال مجازات کیفری ندارند مواد مخدر علت۹۳درصد اعدام ها ]