کودکان زیر۱۵سال مجازات کیفری ندارند مواد مخدر علت۹۳درصد اعدام ها

دفاع کلیات طرح کاهش مجازات برای حاملین مواد مخدر کیو ویدیو

13 تیر 1397
کیو ویدیو
( کودکان زیر۱۵سال مجازات کیفری ندارند مواد مخدر علت۹۳درصد اعدام ها ) [ کودکان زیر۱۵سال مجازات کیفری ندارند مواد مخدر علت۹۳درصد اعدام ها ]
X