کویت مامور میانجیگری بین سعودی ها ایران عدم تمایل ریاض به تداوم بحران با تهران

( کویت مامور میانجیگری بین سعودی ها ایران عدم تمایل ریاض به تداوم بحران با تهران ) [ کویت مامور میانجیگری بین سعودی ها ایران عدم تمایل ریاض به تداوم بحران با تهران ]