کویت مامور میانجیگری بین سعودی ها ایران عدم تمایل ریاض به تداوم بحران با تهران

ضررهای جبران ناپذیر عدم تخصیص ارز به کسب کارهای it کشور شبکه هوشمند ایران هوش کیو ویدیو

13 خرداد 1399
کیو ویدیو
( کویت مامور میانجیگری بین سعودی ها ایران عدم تمایل ریاض به تداوم بحران با تهران ) [ کویت مامور میانجیگری بین سعودی ها ایران عدم تمایل ریاض به تداوم بحران با تهران ]