گل نانگ به استقلال با اشتباه داور مردود شد

( گل نانگ به استقلال با اشتباه داور مردود شد ) [ گل نانگ به استقلال با اشتباه داور مردود شد ]