گوشت قرمز وارداتی با ارزانی خود بازار را قبضه کرد صادرات بیش از 528 تن تخم زیره به آمریکا دیگر کشورها

( گوشت قرمز وارداتی با ارزانی خود بازار را قبضه کرد صادرات بیش از 528 تن تخم زیره به آمریکا دیگر کشورها ) [ گوشت قرمز وارداتی با ارزانی خود بازار را قبضه کرد صادرات بیش از 528 تن تخم زیره به آمریکا دیگر کشورها ]